ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มกราคม 2020 : เดือนก้าวแห่งการเริ่มต้นใหม่

วันที่ 13 พระเยซูทรงเป็นผู้พยากรณ์

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 13 พระเยซูทรงเป็นผู้พยากรณ์

เฉลยธรรมบัญญัติ 18:15 “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะโปรด ให้ผู้เผยพระวจนะอย่างข้าพเจ้านี้เกิดขึ้น ในหมู่พวกท่านจากพี่น้องของท่าน ท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังเขา”

กิจการ 3: 20,22 “และเพื่อพระองค์จะได้ทรงใช้พระคริสต์ซึ่งกำหนดไว้แล้วนั้นมาเพื่อท่านทั้งหลายคือพระเยซู โมเสสได้กล่าวไว้ว่า ‘พระเจ้าของท่านทั้งหลายจะทรงโปรดประทานผู้เผยพระวจนะคนหนึ่ง เหมือนอย่างเราให้แก่ท่านจากจำพวกพี่น้องของท่าน ท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังผู้นั้นในสิ่งสารพัดซึ่งพระองค์จะได้ตรัสแก่ท่าน”

คงจำกันได้ว่า “การเจิม” คือ การแต่งตั้ง และการแต่งตั้งนั้นจะทำกันกับผู้ที่มีสถานภาพ มีภารกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้ 3 สถานภาพ คือ

  1. กษัตริย์
  2. ปุโรหิต
  3. ผู้พยากรณ์

พระเจ้าทรงใช้พระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้าลงมาในโลก เพื่อเปิดเผยสำแดง ให้โลกรู้ถึงแผนการนิรันดร์ของพระองค์ ผู้พยากรณ์หรือผู้เผยพระวจนะ หรือปกาศกของพระเจ้า โดยความหมายคือ ผู้ประกาศ ผู้สื่อสารของพระองค์ (Messenger of God) เป็นผู้ที่สั่งสอนเกี่ยวกับความล้ำลึกของพระเจ้า เป็นผู้เปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์ เป็นผู้ที่กล่าวคำตักเตือน ให้กลับใจใหม่จากบาปที่ทำอยู่ เป็นผู้ที่กล่าวถึงการตอบสนองของพระเจ้าต่อคนที่เชื่อฟัง และไม่เชื่อฟังพระองค์ เป็นผู้ที่เปิดเผยอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น ทั้งใกล้และไกล

พระเยซูคริสต์ทรงเผยให้มนุษย์ทราบถึงข่าวประเสริฐ แห่งแผ่นดินของพระเจ้า ทรงเปิดเผยถึงความล้ำลึกในพระทัยของพระบิดา ทรงเปิดเผยถึงอนาคตของกรุงเยรูซาเล็มที่จะต้องล่มสลาย พระองค์ทรงเป็นผู้พยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ทรงเปิดเผยพระลักษณะความเป็นพระเจ้าของพระองค์ ทรงสำแดงพระบิดาให้เราเห็น ทรงตักเตือนให้เราเชื่อฟัง และรักษากฎเกณฑ์ของพระเจ้า ทรงเตือนให้ระวังและเตรียมพร้อมอยู่เสมอ ทรงเตือนถึงความน่ากลัวของการพิพากษาของพระเจ้า ทรงบอกถึงยุคสุดท้ายที่จะมาถึงทรงเปิดเผยว่าพระองค์คือ พระเมสสิยาห์ที่พวกเขารอคอย ทรงยืนยันว่าพระคัมภีร์นั้นเป็นความจริงและเป็นพระคำของพระเจ้า กจ 3:23 เตือนเราว่า “และจะเป็นเช่นนี้คือถ้าผู้หนึ่งผู้ใดไม่เชื่อฟังศาสดาพยากรณ์ผู้นั้น เขาจะต้องถูกตัดขาดให้พินาศไปจากท่ามกลางประชาชน'”