รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

วันที่ 3 พระเยซูคริสต์ สิงห์แห่งเผ่ายูดาห์ รากแห่งเจสซี บุตรดาวิด

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 3 พระเยซูคริสต์ สิงห์แห่งเผ่ายูดาห์ รากแห่งเจสซี บุตรดาวิด

ปฐมกาล 49:10 “ธารพระ‍กรจะไม่ขาดไปจากยู‌ดาห์ ทั้งไม้‍ถือของผู้ปก‍ครองจะไม่ขาดไปจากหว่างเท้าของเขา จนกว่าชีโลห์จะมาและชน‍ชาติทั้ง‍หลายจะเชื่อฟังผู้นั้น”

อิสยาห์ 11:10 “ในวันนั้น รากแห่งเจสซี ซึ่งตั้งขึ้นเป็นเครื่องหมายแก่ชน‍ชาติทั้ง‍หลาย จะเป็นที่แสวง‍หาของบรร‌ดาประ‌ชา‍ชาติ และที่พำ‌นักของท่านจะรุ่ง‍โรจน์”

เยเรมีย์ 23:5-6 “พระ‍เจ้าตรัสว่า ดู‍เถิด วันเวลาจะมาถึง เมื่อเราจะเพาะอัง‌กูรชอบ‍ธรรมให้ดา‌วิด และท่านจะทรงครอบ‍ครองเป็นกษัตริย์ และกระ‌ทำกิจอย่างเฉลียว‍ฉลาด และจะทรงประ‌ทานความยุติ‍ธรรม และความชอบ‍ธรรมในแผ่น‍ดินนั้น ในสมัยของท่านยู‌ดาห์จะรอดได้และอิส‌รา‌เอลจะอา‌ศัยอยู่อย่างมั่น‍คง และนี่จะเป็นนามซึ่งเราจะเรียกท่าน คือ ‘พระ‍เจ้าเป็นความชอบ‍ธรรมของเรา”

อิสยาห์ 9:7 “เพื่อการ‍ปก‍ครองของท่านจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้น และสันติ‍ภาพจะไม่‍มีที่สิ้น‍สุด เหนือพระ‍ที่‍นั่งของดา‌วิด และเหนือราชอา‌ณา‍จักรของพระ‍องค์ที่จะสถา‌ปนาไว้ และเชิด‍ชูไว้ด้วยความยุติ‍ธรรมและด้วยความชอบ‍ธรรม ตั้ง‍แต่บัด‍นี้เป็น‍ต้นไปจนนิรันดร์กาล ความกระ‌ตือ‍รือร้นของพระ‍เจ้าจอมโย‌ธาจะกระ‌ทำการนี้”

โรม 15:12 “และอิส‌ยาห์กล่าวอีกว่า รากแห่งเจสซีจะมาคือผู้จะทรงบัง‍เกิดมาครอบ‍ครองบรร‌ดาประ‌ชา‍ชาติ ประ‌ชา‍ชาติทั้ง‍หลายจะมีความ‍หวังในพระ‍องค์”

มัทธิว 1:1 “หนัง‌สือลำ‌ดับพงศ์ของพระ‍เยซู‍คริสต์ ผู้เป็นเชื้อ‍สายของดา‌วิด ผู้สืบตระ‌กูลเนื่องมาจากอับ‌รา‌ฮัม”

สิงห์หรือสิงโตเป็นเจ้าแห่งสัตว์ทั้งหลาย ขณะพักผ่อนมันนั่งสงบนิ่ง แต่มันเป็นสัตว์ที่แข็งแรง สง่างาม ทรงอิทธิพลและน่าเกรงขามที่สุด การขยับตัวลุกขึ้น และเสียงคำรามเพียงครั้งเดียว ทำให้สัตว์ป่าอื่น ๆ ที่อยู่วิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิต พระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่ทำให้คำพยากรณ์เกี่ยวกับพระองค์ในข้อนี้สำเร็จ ทรงเป็นเสมือนสิงห์แห่งเผ่ายูดาห์ นั่นคือ ทรงถือกำเนิดในพงศ์พันธุ์ชาติตระกูลเผ่ายูดาห์ ทรงมีฤทธานุภาพเหนือสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ และในที่สุด สิงห์แห่งเผ่ายูดาห์นี้ เป็นเชื้อสายของเจสซี (พ่อของกษัตริย์ดาวิด) และเป็นเชื้อสายของดาวิดด้วย จะมีชัยในวันสุดท้าย (วิวรณ์ 5:5)

กษัตริย์ดาวิดทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอิสราเอล ชนชาติอิสราเอลทุกวันนี้ มีสัญลักษณ์ ซึ่งเรียกกันว่าเป็นดาวของดาวิด เพราะทรงเป็นผู้ก่อตั้งชาติ รวมชาติให้เป็นปึกแผ่น ทรงปราบอริราชศัตรูรอบข้างให้มาสวามิภักดิ์กับพระองค์ ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าทั้งการเมืองและการปกครอง บังคับใช้กฎหมายซึ่งเป็นธรรมบัญญัติของโมเสสในสมัยโบราณและฟื้นฟูบูรณะระบบศาสนาให้เข้มแข็งมั่นคง แม้ว่าชาวยิวเองจะสิ้นชาติไปเกือบสองพันปีก็ตาม เมื่อปี 1948 ชาวยิวก็ได้ก่อตั้งฟื้นฟูรัฐอิสราเอลยุคใหม่ กลับคืนสู่มาตุภูมิ ดินแดนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าและสืบต่อมาจวบจนปัจจุบันนี้