รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

วันที่ 2 พระเยซูคริสต์ ผู้สืบเชื้อสายจากอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 2 พระเยซูคริสต์ ผู้สืบเชื้อสายจากอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ

ปฐมกาล 12:3 “เราจะอำ‌นวยพรแก่คนที่อวย‍พรเจ้า เราจะสาปคนที่แช่งเจ้า บรร‌ดาเผ่า‍พันธุ์ทั่ว‍โลกจะได้พรเพราะเจ้า”

ปฐมกาล 17:19 “พระ‍เจ้าตรัสว่า มิ‍ใช่ แต่ซา‌ราห์ภรรยาของเจ้าจะคลอดบุตร‍ชายคนหนึ่งให้เจ้า และเจ้าจงตั้งชื่อเขาว่า อิส‌อัคเราจะตั้งพันธ‌สัญ‌ญาของเราไว้กับเขา เป็นพันธ‌สัญ‌ญานิรันดร์แก่เชื้อ‍สายของเขาซึ่งตามเขามา”

กันดารวิถี 24:17 “ข้าพ‌เจ้าเห็นเขา แต่ไม่ใช่อย่างเดี๋ยว‍นี้ ข้าพ‌เจ้าดูเขา แต่ไม่ใช่อย่างใกล้ ๆ นี้ ดาวดวงหนึ่งจะเดินออก‍มาจากยา‌โคบ และธารพระ‍กรอันหนึ่งจะขึ้นมาจากอิส‌รา‌เอลจะทุบหน้า‍ผากของโม‌อับ และทำ‌ลายเผ่า‍พันธุ์ของเชท”

ลำดับวงศ์วานของพระเยซูได้ถูกบันทึกไว้ในพระธรรมมัทธิว บทที่ 1: 1-16 และลูกา 3:23-28 แสดงถึงความเป็นชนชาติยิว เชื้อชาติยิว สัญชาติยิว ซึ่งมีอับราฮัมเป็นลำดับตระกูล อับราฮัมมีลูกคือ อิสอัค อิสอัคมีลูกชื่อยาโคบ มัทธิวผู้บันทึกพระกิตติคุณกำลังเขียนถึงคนยิวให้คนยิวได้อ่าน เขาจึงถือโอกาสนี้แนะนำคนยิวในสมัยต่อมา ให้รู้จักที่มาของพระเยซู เพราะทรงเป็นบุคคลในคำพยากรณ์ที่จะนำพระพรมาถึงคนทั่วโลก

พระพรที่ว่านี้คือพระพรที่เกิดจากการเข้าสู่พันธสัญญา และพันธสัญญานี้เป็นพันธสัญญาที่จะมีผลตลอดไปเป็นนิจ เรียกว่า “พันธสัญญานิรันดร์” อันหมายถึง การทรงกำหนดจากพระเจ้าว่าในวันหนึ่งข้างหน้าจะมีผู้หนึ่ง (คือพระเยซู) ซึ่งมีลักษณะโดดเด่นเหมือนดาวจากพงศ์พันธุ์ยาโคบและมีไม้เท้า (ธารพระกร) ที่จะเลี้ยงดูช่วยเหลือนำพาชีวิตประชากรของพระองค์ไปสู่ชัยชนะเหนือศัตรูของพวกเขา (หมายถึงมารซาตาน ซึ่งเป็นศัตรูตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ของมนุษย์)

ดังนั้น พระเยซูคริสต์ในคำพยากรณ์นี้เป็นผู้นำพระพรนิรันดร์ อันเกิดจากพันธสัญญาที่พระเจ้ามีต่ออับราฮัม อิสอัคและยาโคบ รวมมาถึงเราทั้งหลายผู้เชื่อในพระองค์ จะรับมรดกแห่งพันธสัญญานิรันดร์นี้ด้วย ซึ่งหมายถึงการได้รับการทรงเลือกจากพระเจ้าให้เป็นบุตรของพระองค์ผ่านความเชื่อในพระเยซูคริสต์