รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

วันที่ 1 พระเยซูคริสต์ พงศ์พันธุ์ของหญิง

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 1 พระเยซูคริสต์ พงศ์พันธุ์ของหญิง

ปฐมกาล 3:15 “เราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกัน ทั้งพงศ์‍พันธุ์ของเจ้าและพงศ์‍พันธุ์ของเขาด้วย พงศ์‍พันธุ์ของหญิงจะทำให้หัวของเจ้าแหลก และเจ้าจะทำให้ส้น‍เท้าของเขาฟก‍ช้ำ”

กาลาเทีย 4:4 “แต่เมื่อครบกำ‌หนดแล้วพระ‍เจ้าก็ทรงใช้พระ‍บุตรของพระ‍องค์มา ประ‌สูติจากสตรีเพศและทรงถือกำ‌เนิดใต้ธรรม‍บัญ‌ญัติ”

ปฐมกาลตอนนี้ “พงศ์พันธุ์ของหญิง” เล็งถึงพระเยซูคริสต์ โดยกล่าวกันว่าเป็นคำพยากรณ์แรกในพระคัมภีร์ที่เล็งถึงพระเยซูคริสต์ซึ่งจะถือกำเนิดมาในโลกนี้จากพงศ์พันธุ์ของหญิง ปกติการนับพงศ์พันธุ์จะนับกันเฉพาะเชื้อสายของฝ่ายชาย ไม่นับจากเชื้อสายของฝ่ายหญิง เป็นความอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ที่มีคำพยากรณ์ถึงพระผู้ช่วยให้รอดของเราคือพระเยซู ซึ่งกำเนิดจากหญิงพรหมจารีย์โดยไม่มีเชื้อสายของผู้ชายเลย

การปฎิสนธิของพระเยซู โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ซึ่งไม่มีวันเข้าใจในเชิงวิทยาศาสตร์ได้เพราะความรู้วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันยังก้าวไปไม่ถึงเพื่อจะหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อธิบายถึงเรื่องเหล่านี้ แต่พอจะเปรียบเทียบคร่าว ๆ ให้พอเข้าใจในยุคปัจจุบันนี้ คล้ายคลึงกับการอุ้มบุญ พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดและองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้น อาศัยครรภ์ของนางมารีย์มาถือกำเนิดเป็นมนุษย์ เพื่อจะมีธรรมชาติของมนุษย์ ในขณะเดียวกันก็มีแก่นสารหรือความเป็นพระเจ้าอยู่ในตัว

ดังนั้นพระเยซูของเรามีลักษณะของพระเจ้าครบถ้วนสมบูรณ์แบบในพระองค์เอง ในขณะที่ก็ทรงเป็นมนุษย์และมีธรรมชาติของมนุษย์ที่ครบถ้วนบริบูรณ์ในพระองค์เองเช่นกัน

ในพระคัมภีร์ใหม่กาลาเทีย เราทราบว่า พระเจ้าทรงประทานพระบุตรมาโดยผ่านสตรีเพศ (หมายถึงนางมารีย์)มารดาทางเนื้อหนังของพระเยซูซึ่งถือกำเนิดโดยการประสูติ (คลอดจากครรภ์ของนางนั่นเอง)