ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

วันที่ 24 พระเยซูทรงรับคำสรรเสริญจากเด็ก

Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 24 พระเยซูทรงรับคำสรรเสริญจากเด็ก

สดุดี 8:2 “โดยปากของเด็กอ่อนและทารก พระองค์ทรงตั้งป้อมปราการเพราะคู่อริของพระองค์ เพื่อระงับยับยั้งศัตรูและผู้กระทำการแก้แค้น”

วันที่ 22 พระเยซูทรงมีสิทธิอำนาจเหนือพระวิหาร

Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 22 พระเยซูทรงมีสิทธิอำนาจเหนือพระวิหาร

มาลาคี 3:1 “พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า “ดูเถิด เราส่งทูตของเราไปเพื่อตระเตรียม หนทางไว้ข้างหน้าเรา และพระเจ้าผู้ซึ่งเจ้าแสวงหานั้น จะเสด็จมายังพระวิหารของพระองค์อย่างกะทันหัน ทูตแห่งพันธสัญญาผู้ซึ่งเจ้าพอใจนั้น ดูเถิด ท่านกำลังมาแล้ว”

วันที่ 20 พระเยซูถูกปฏิเสธจากผู้คนของพระองค์

Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 20 พระเยซูถูกปฏิเสธจากผู้คนของพระองค์

อิสยาห์ 53:3 “ท่านได้ถูกมนุษย์ดูหมิ่นและทอดทิ้ง เป็นคนที่รับความเจ็บปวด และคุ้นเคยกับความเจ็บไข้ และดังผู้หนึ่งซึ่งคนทนมองดูไม่ได้ ท่านถูกดูหมิ่น และเราทั้งหลายไม่ได้นับถือท่าน”

วันที่ 18 พระเยซูผู้ทรงวิงวอน ทูลขอ เพื่อเรา

Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 18 พระเยซูผู้ทรงวิงวอน ทูลขอ เพื่อเรา

อิสยาห์ 53:12 “ ฉะนี้ เราจะแบ่งส่วนหนึ่งให้ท่านกับผู้ยิ่งใหญ่ และท่านจะแบ่งรางวัลกับคนแข็งแรง เพราะท่านเทวิญญาณจิตของท่านถึงความมรณะ และถูกนับเข้ากับคนทรยศ ถึงกระนั้นท่านก็แบกบาปของคนเป็นอันมาก และทำการอ้อนวอนเพื่อผู้ทรยศ”

วันที่ 16 พระเยซูผู้ทรงปรนนิบัติประชาชาติ

Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 16 พระเยซูผู้ทรงปรนนิบัติประชาชาติ

อิสยาห์ 42:1 “จงดูผู้รับใช้ของเรา ผู้ซึ่งเราเชิดชูผู้เลือกสรรของเรา ผู้ซึ่งใจเราปีติยินดีเราได้เอาวิญญาณของเราสวมท่านไว้แล้วท่านจะส่งความยุติธรรมออกไปให้แก่บรรดาประชาชาติ”

วันที่ 14 พระเยซูผู้ทรงทำการอัศจรรย์

Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 14 พระเยซูผู้ทรงทำการอัศจรรย์

อิสยาห์ 29:18 “ในวันนั้น คนหูหนวกจะได้ยินถ้อยคำของหนังสือ และตาของคนตาบอดจะเห็น ออกมาจากความคลุ้มและความมืดของเขา”

วันที่ 23 พระเยซูทรงเสด็จเข้ากรุงอย่างผู้พิชิต

Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 23 พระเยซูทรงเสด็จเข้ากรุงอย่างผู้พิชิต

เศคาริยาห์ 9:9 “ธิดาแห่งศิโยนเอ๋ย จงร่าเริงอย่างยิ่งเถิด โอ บุตรีแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ย จงโห่ร้อง ดูเถิด กษัตริย์ของเธอเสด็จมาหาเธอ ทรงความยุติธรรมและความรอด พระองค์ทรงอ่อนสุภาพและทรงลา ทรงลูกลา”

วันที่ 21 พระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิต

Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 21 พระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิต

สุดดี 110:4 “พระเจ้าทรงปฏิญาณแล้ว และจะไม่เปลี่ยนพระทัยของพระองค์ เจ้าเป็นปุโรหิตเป็นนิตย์ ตามอย่างของเมลคีเซเดค”

วันที่ 19 พระเยซูผู้ทรงนำเราเข้าสู่การพำนัก พักใจ

Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 19 พระเยซูผู้ทรงนำเราเข้าสู่การพำนัก พักใจ

อิสยาห์ 63:14 “อย่างสัตว์เลี้ยงไปยังหุบเขาฉันใด พระวิญญาณของพระเจ้าประทานให้เขาหยุดพักฉันนั้น ฉะนั้นพระองค์จึงทรงนำชนชาติของพระองค์ เพื่อจะสร้างพระนามอันรุ่งโรจน์แด่พระองค์เอง”

วันที่ 17 พระเยซูทรงเป็นผู้เล้าโลมใจ

Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 17 พระเยซูทรงเป็นผู้เล้าโลมใจ

อิสยาห์ 61:1-2 “พระวิญญาณแห่งพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้..

วันที่ 15 พระเยซูผู้อ่อนสุภาพ และถ่อมพระทัย

Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 15 พระเยซูผู้อ่อนสุภาพ และถ่อมพระทัย

อิสยาห์ 42:2-3 “ท่านจะไม่ร้องหรือเปล่งเสียงของท่าน หรือกระทำให้ได้ยินในถนน ไม้อ้อช้ำแล้วท่านจะไม่หัก และไส้ตะเกียงที่ลุกริบหรี่อยู่ท่านจะไม่ดับ ท่านจะส่งความยุติธรรมออกไปด้วยความสัตย์จริง”

วันที่ 13 พระเยซูทรงเป็นผู้พยากรณ์

Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 13 พระเยซูทรงเป็นผู้พยากรณ์

เฉลยธรรมบัญญัติ 18:15 “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะโปรด ให้ผู้เผยพระวจนะอย่างข้าพเจ้านี้เกิดขึ้น ในหมู่พวกท่านจากพี่น้องของท่าน ท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังเขา”