รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

ขอแสดงความยินดีกับครูศาสนาคนใหม่

Daranee Warasethขอแสดงความยินดีกับ อ.ดารณี วราเศรษฐ์  ที่รับการแต่งตั้งเป็นครูศาสนาคนใหม่ของคริสตจักรวัฒนา ขอสมาชิกอธิษฐานเผื่อการรับใช้ และสุขภาพของท่าน

ผู้ปกครอง-มัคนายกวาระปี 2013-2015

Family of GOD ผู้ปกครอง วาระปี 2013-2015
   1. ผป.ฉัตรสุดา จารุวรรณ
   2. ผป.ณรงค์ สารสมุทร
   3. ผป.ธนิต ผู้พัฒน์
   4. คุณอรนุช ไรวา
มัคนายก วาระปี 2013-2015
   1. มน.ก่อศักดิ์ อาชวากร
   2. มน.ดร.วิภาวดี ชีวะผลาบูรณ์
   3. คุณสิริพงศ์ ราชคีรี
   4. อ.พัชรินทร์ สนธิวนิช
มัคนายกวาระปี 2013
     คุณจุฬารัศมิ์ คันธเสวี
ขอสมาชิกอธิษฐานเผื่อการรับใช้ของทุกท่าน และจะ มีพิธีสถาปนา-แต่งตั้งในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2012 นี้

ขอแสดงความยินดีศิษยาภิบาลวาระใหม่

Family of GODขอแสดงความยินดีที่สมาชิกคริสตจักรวัฒนาได้มีมติรับรองต่อวาระศิษยาภิบาล ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ อีกหนึ่งวาระ (ปี 2013-2017) ขอสมาชิกอธิษฐานเผื่อการรับใช้ของท่าน

บาซาร์นานาชาติ

Candlesคณะสตรี และสมาชิกคริสตจักรวัฒนาร่วมกันสนับสนุนงานบาซาร์นานาชาติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พ.ย. 2012 ที่ผ่านมา เวลา 12:00 น. บริเวณด้านหลังพระวิหาร รายได้ถวายเพื่อ

- กิจกรรมสังคมสงเคราะห์
- บำรุงสตรีภาคที่ 6
- การก่อสร้างอาคารพระอาจวิทยาคม

บัพติศมา ปี 2012 #6 สิงหาคม

worshipคริสตจักรวัฒนาขอแสดงความยินดีกับผู้รับบัพติศมาประจำปี 2012 ครั้งที่ 6 ในเดือนสิงหาคมนี้ รวมทั้งสมาชิกใหม่ผู้ได้ย้ายสมาชิกภาพเข้ามาอยู่ในคริสตจักรวัฒนา ภาคที่ 6 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยมีผู้รับบัพติสมา 4 ท่าน รับบัพติศมาเด็ก 1 ท่าน และย้ายสมาชิกภาพอีก 2 ท่านดังนี้

งานเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี คจ.วัฒนา

worshipขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการนมัสการฉลอง 90 ปี คริสตจักรเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พ.ค.ที่ผ่านไป มีสมาชิกและ แขกมาร่วมแสดงความ ยินดีมากมาย ทั้งศิษยาภิบาล ผู้นำ จากคริสตจักรใกล้เคียง คริสตจักรต่างๆ ในสภาคริสตจักรฯ สหกิจคริสเตียนฯ สหคริสตจักร แบ๊บติสท์ฯ ผู้บริหารหน่วยงาน สถาบันต่างๆ ในสภาคริสตจักร ทั้งใกล้และไกล

บัพติศมา ปี 2012 #8 พฤศจิกายน

worshipคริสตจักรวัฒนาขอแสดงความยินดีกับผู้รับบัพติศมาประจำปี 2012 ครั้งที่ 8 ในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยมีผู้รับบัพติสมา 5 ท่าน ดังนี้

 

บัพติศมา ปี 2012 #7 ตุลาคม

worshipคริสตจักรวัฒนาขอแสดงความยินดีกับผู้รับบัพติศมาประจำปี 2012 ครั้งที่ 7 ในเดือนตุลาคมนี้ โดยมีผู้รับบัพติสมา 5 ท่าน ดังนี้

บัพติศมา ปี 2012 #5 กรกฏาคม

worshipคริสตจักรวัฒนาขอแสดงความยินดีกับผู้รับบัพติศมาประจำปี 2012 ครั้งที่ 5 ในเดือนกรกฎาคมนี้ รวมทั้งสมาชิกใหม่ผู้ได้ย้ายสมาชิกภาพเข้ามาอยู่ในคริสตจักรวัฒนา ภาคที่ 6 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยมีผู้รับบัพติสมา 2 ท่าน รับบัพติศมาเด็ก 1 ท่าน และย้ายสมาชิกภาพอีก 2 ท่านดังนี้