รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

บัพติศมา ปี 2013 #4 กรกฎาคม

worshipคริสตจักรวัฒนาขอแสดงความยินดีกับผู้รับบัพติศมาประจำปี 2013 ครั้งที่ 4 ในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยมีผู้รับบัพติศมา คือ

 

1. นายปริญญา  อัมพุชินทร์
2. พ.ต.อ.รัชพล  เสริมศรันย์ 

บัพติศมา ปี 2013 #3 มิถุนายน

worshipคริสตจักรวัฒนาขอแสดงความยินดีกับผู้รับบัพติศมาประจำปี 2013 ครั้งที่ 3 ในเดือนมิถุนายนนี้ โดยมีผู้รับบัพติศมา คือ

 

1. นางสาวอรภัทร วัฒนสิน  -  ผป.อรนุช ไรวา

และ ประกาศตนเป็นสมาชิกสมบูรณ์

1. นายณัฐพงศ์  พรหมมี  -  ผป.สุวรินทร์ สารสมุทร 

สัปปุรุษครั้งที่ 1/2013

Family of Godขอเชิญสมาชิกคริสตจักรร่วมประชุมใหญ่สมาชิก ในการประชุมสัปปุรุษครั้งที่ 1/2013 วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2013 เวลา 11.00 น. (หลังการ นมัสการภาคเช้า) ณ พระวิหารคริสตจักรวัฒนา

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

Medical Careคริสตจักรวัฒนาร่วมกับหน่วยแพทย์คลื่นที่ไมตรีจิต และชัยพฤกษ์มูลนิธิ จัดการให้บริการทางด้านการแพทย์ เลี้ยงอาหารกลางวัน ณ บ้านเด็กชัยพฤษ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2013 เวลา 8.30-16.00 น.

วันเลวีผู้รับใช้พระเจ้า 2013

Levitesการนมัสการพระเจ้า และรดน้ำคารวะ มอบของขวัญให้แก่ศิษยาภิบาล ผู้รับใช้พระเจ้า และรับพระพรจากผู้รับใช้พระเจ้า ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2013 ณ พระวิหาร คริสตจักรวัฒนา

ค่ายคริสตจักร 2013

Candlesขอเชิญทุกท่านเตรียมตัว เตรียมพร้อมสำหรับ ค่ายคริสตจักรประจำปี 2013 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2013 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม วิทยากรค่ายโดย ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร

บัพติศมา ปี 2013 #1 มีนาคม

worshipคริสตจักรวัฒนาขอแสดงความยินดีกับผู้รับบัพติศมาประจำปี 2013 ครั้งที่ 1 ในเดือนมีนาคมนี้ โดยมีผู้รับบัพติศมา คือ

นายวีรวัฒน์ แผลงจันทึก   ผู้ปกครองดูแล  ผป.ชูศักดิ์  วุฒิวโรภาส

ต้อนรับสมาชิกใหม่

Family of GodSlide รวมรูปบรรยกาศงานต้อนรับสมาชิกใหม่ ด้วยความอบอุ่นใกล้ชิดของสมาชิกคริสตจักรวัฒนา ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2013 เวลา 12.00 น. ณ บริเวณสนามหลังพระวิหาร

ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ

Family of Godอนุศาสนาจารย์รัตน์ติกาญจน์ ชุมพู อนุศาสก ร.พ.กรุงเทพคริสเตียน ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น อนุศาสนาจารย์ ฝึกงานศาสนาจารย์ คริสตวัฒนาและ ร.พ.กรุงเทพคริสเตียน

และยินดีต้อนรับ Ms.Anitoli Sema มิชชันนารี จากนากาแลนด์ ประเทศอินเดีย ร่วมรับใช้ที่ ร.ร.วัฒนาฯ และ คริสตจักรวัฒนา ขอพระเจ้าอวยพระพร

วันผู้อาวุโส 2013

Elderศักดิ์ศรีของคนหนุ่มคือกำลังของเขาแต่ความภูมิฐานของคนแก่คือผมหงอก (สภษ. 20:29) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 เม.ย. 2013 ที่ผ่านมา คณะศิษยาภิบาล มัคนายก ผู้ปกครอง พร้อมทั้งสมาชิกทุกท่าน ได้เข้าร่วมรดน้ำขอพรผู้อาวุโสของคริสตจักร

บัพติศมา ปี 2013 #2 เมษายน

worshipคริสตจักรวัฒนาขอแสดงความยินดีกับผู้รับบัพติศมาประจำปี 2013 ครั้งที่ 2 ในเดือนเมษายนนี้ โดยมีผู้รับบัพติศมา คือ

 

1. พันเอก กานต์วิจิตร  หุตะเจริญ  -  ผป.ศ.ดร.นิพนธ์ คันธเสวี
2. นายกันตพงศ์  รักษากิจ  -  ผป.บุญศรี กฤษณกาญจน์
3. นางสาวภูพลอย  สังวรเวชภัณฑ์  -  ผป.พรรณมหา วุฒิวโรภาส
4. นางสาวปริยาภัทร  มานิตยกูล  -  ผป.พรรณมหา วุฒิวโรภาส

เปิดท้ายเพื่อค่ายคริสตจักร 2013

Candlesขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม เปิดท้ายเพื่อค่ายคริสตจักร 2013 เพื่อเป็นการถวายสมทบการจัดค่ายของคริสตจักร ประจำปี 2013 โดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 และ 21 เมษายน 2013 เวลา 12:00 น. บริเวณด้านหลังพระวิหาร

ค่ายยุวชน 2013

youth campขอเชิญชวนยุวชน อายุ 10-15 ปี (ป.4-ม.3) เข้าร่วมค่ายคริสตจักรวัฒนา ในหัวข้อค่าย "ลิด" จากพระธรรมยอห์น 15:5 วิทยากรโดย อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2013 นี้ ณ บ้านพักสัมมนา สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ อ.ปิยนาถ เต็มคำขวัญ ได้ที่สำนักงานคริสตจักรวัฒนา โทร. 08 8633 6398

บัพติศมา ปี 2012 #9 ธันวาคม

worshipคริสตจักรวัฒนาขอแสดงความยินดีกับผู้รับบัพติศมาประจำปี 2012 ครั้งที่ 9 ในเดือนธันวาคมนี้ โดยมีผู้รับบัพติสมา 9 ท่าน ดังนี้