ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

การเปิดนมัสการพระเจ้าภาคบ่าย

คริสตจักรจะเปิดการนมัสการพระเจ้า ภาคบ่าย ณ พระวิหารอีกครั้ง เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2020 เป็นต้นไป 

  • 14:30 - 16:00 น. นมัสการพระเจ้าภาคภาษาไทย (ภาคบ่าย)

ผู้ที่ต้องการเข้านมัสการที่คริสตจักร ขอให้ทำการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์คริสตจักร ระหว่างวันจันทร์ - วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ (www.wattanachurch.org/worshipregister/preregister.php)

Announcement