ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

บัพติศมา ปี 2012 #8 พฤศจิกายน

worshipคริสตจักรวัฒนาขอแสดงความยินดีกับผู้รับบัพติศมาประจำปี 2012 ครั้งที่ 8 ในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยมีผู้รับบัพติสมา 5 ท่าน ดังนี้

 

บัพติศมาผู้ใหญ่

  1. เด็กชายธีระ พรสิริภักดี  ผู้ปกครองดูแล  ผป. สุชาดา ตีระพัฒนกุล
  2. เด็กหญิงศศิมาสน์ แสงสว่างชัย   ผู้ปกครองดูแล  ผป. เสริมศรี ไชยเศรษฐ์
  3. นางสาวธนวรรณ ใจบุญมา   ผู้ปกครองดูแล ผป.ศ.ดร.นิพนธ์ คันธเสวี
  4. นายพรอนันต์ อิศรเสนา ณ อยุธยา  ผู้ปกครองดูแล  ผป. วรนุช พันธุพงศ์
  5. เด็กหญิงพรนรินทร์ อิศรเสนา ณ อยุธยา  ผู้ปกครองดูแล  ผป. วรนุช พันธุพงศ์