รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนายน 2017 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

ขอเชิญร่วมนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2017
  - เวลา 09:00-10:00 น. ภาคภาษาอังกฤษ เทศนาโดย Worchi Zingkhai
  - เวลา 10:15-12:00 น. ภาคเช้า เทศนาโดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  
- เวลา 14:30-16:00 น. ภาคบ่าย เทศนาโดย อ.พรเพ็ญ สุปินะ

 ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญ?ญัติห้ามไว้เลย -- (กาลาเทีย 5:22-23)

 But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith, Meekness, temperance: against such there is no law. -- (Galatians 5:22-23)

เทศนา ในวาระพิเศษ

อบรม สัมมนา บทความพิเศษ

 • The Messiah in The Temple

  Dr.Roger LiebiThe Messiah in The Temple
  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2016

  โดย Dr.Roger Liebi

  Read more...
 • Temple

  ศจ.วิลเลม กลาสฮาวเออร์อบรบ แบ่งปัน: Temple
  วันที่ 18 กันยายน 2016

  โดย ศจ.วิลเลม กลาสฮาวเออร์

  Read more...
 • Why Israel? Why Jerusalem?

  ศจ.วิลเลม กลาสฮาวเออร์อบรบ แบ่งปัน: Why Israel? Why Jerusalem?
  วันที่ 17 กันยายน 2016

  โดย ศจ.วิลเลม กลาสฮาวเออร์

  Read more...